Dobrovoľníčky Don Bosca

Naším poslaním je realizovať Boží plán v prostrediach, do ktorých sme včlenené. Do vzťahov, do svojej práce a do každej inej činnosti sa usilujeme vnášať špecifické hodnoty kresťanstva. Chceme svedčiť o Kristovi – viac svojím životom ako slovami, svojou pripravenosťou počúvať druhých, nežnosťou, porozumením a pohotovosťou pomôcť. Hľadíme na svet a na človeka s láskou a optimizmom, usilujeme sa o vytváranie spoločenstva a nadviazanie dialógu, aby sme pomáhali budovať spoločnosť založenú na spravodlivosti a úcte k ľudskej osobe.
 • V uzobranosti, vo vnútornom mlčaní počuť Boží hlas a formuje sa zasvätená duša.
 • Uskutočňujte svoju činnosť zvlášť medzi mládežou, kolegynami v práci, v úrade, v rodine, uskutočňujte ju so všetkými, ku ktorým ste poslané.
 • Pestujúc čnosť čistoty ste dobrým príkladom, kážete svetu a svet to cíti, pretože vidí správnu ženu, ktorá neodstúpi od čistoty života a stojí pevne a dôstojne na svojom mieste.
 • Rozjímanie živí našu dušu a robí ju zbožnou.
 • Túžba po dokonalejšom živote vedie k svätosti.
 • Práca vás nesmie rozptyľovať , vzďaľovať od Boha, naopak, má byť prostriedkom dokonalosti a lásky.
 • Svätý František Saleský hovorí, že nič neroznieti v našich srdciach milosrdnú lásku viac, než drevo kríža.
 • Chudoba v duchu spočíva v tom, že vieme užívať a spravovať prostriedky,
  ktoré nám Pán dáva, aby sme robili dobro.
 • Modlitbou utvorte pravú duchovnú rodinu, v ktorej spočinú bolesti i radosti.
 • Láskavosť v pohľade, v konaní, v slovách: všetkých získate dobrotou.
 • Podstatné je, aby ste boli dobré tam, kde ste, kde sa nachádzate.
 • Don Bosco nechcel, aby sa konali pôsty, ani ťažké pokánie. Naopak, veľmi odporúčal pokánie, ktoré umŕtvovalo sebalásku, zmysly, oči, jazyk, zvedavosť , sluch, chuť.
 • Pokora spočíva v presvedčení, že všetko, čo máme, máme od Boha.
 • Vzájomný rešpekt sa rodí vždy z pokory. Ak je duša plná sama seba, ľahko reptá a pohŕda druhými.
 • Buďte pohotové dať seba samé nášmu Pánovi, ako Panna Mária.
 • Ak pracujeme s rozumom i so srdcom, stávame sa čnostnými.
 • Milujte Pána a v láske k Pánovi milujte blížneho. Je to prvá realizácia zasväteného života.
 • Chceme by prítomné svojím svedectvom tam, kde sa nachádzame a kde je to potrebné: v rodine, v práci, na sídlisku, v politike, v kultúre, v masmédiách, v odboroch, vo farnostiach, v dobrovoľníctve, v misijných územiach, a využívať tie isté prostriedky a tú istú reč ako svet.
 • Don Filip Rinaldi
  Zbožnosť nie je cieľom sama pre seba.
  Je užitočná pre všetko, ale hlavne pre to,
  aby podnecovala našu prácu.
  Don Filip Rinaldi
 • Don Filip Rinaldi
  Veľmi vám odporúčam rozjímanie.
  Je to cvičenie, ktoré vám prinesie mnoho dobra.
  Don Filip Rinaldi