Poslanie

Naše poslanie

Naším poslaním je realizovať Boží plán v prostrediach, do ktorých sme včlenené. Do vzťahov, do svojej práce a do každej inej činnosti sa usilujeme vnášať špecifické hodnoty kresťanstva. Chceme svedčiť o Kristovi – viac svojím životom ako slovami, svojou pripravenosťou počúvať druhých, nežnosťou, porozumením a pohotovosťou pomôcť. Hľadíme na svet a na človeka s láskou a optimizmom, usilujeme sa o vytváranie spoločenstva a nadviazanie dialógu, aby sme pomáhali budovať spoločnosť založenú na spravodlivosti a úcte k ľudskej osobe.

Jedným z prvoradých miest nášho apoštolátu je práca. Práca vykonávaná kvalifikovane a odborne nám umožňuje budovať ľudskejší svet, vážiť si človeka viac ako zisk a spolupracovať na budovaní Božieho diela vo svete.

S otvoreným srdcom a prejavmi našej ženskosti sa venujeme všetkým ľuďom, pričom kresťanský postoj preniká naše každodenné vzťahy. S osobitnou citlivosťou sme pozorné voči mladým ľuďom, voči chudobným a tým, ktorých trápia rôzne problémy. Do svojho poslania samozrejme zahŕňame aj našu pokrvnú rodinu, kde sa tiež snažíme budovať vzťahy preniknuté porozumením a láskavosťou.

Niektoré VDB sa rozhodli žiť v misijných oblastiach, kde prispievajú svojou odbornosťou, alebo sa angažujú v projektoch podporujúcich ľudský rozvoj. Každá z nás má iné možnosti alebo podmienky, v ktorých sa nachádza, ale pre vnútorný život, spolucítenie alebo modlitbu nejestvujú hranice ani obmedzenia.