Sekulárnosť

Chceme byť prítomné svojím svedectvom tam, kde sa nachádzame a kde je to potrebné: v rodine, v práci, na sídlisku, v politike, v kultúre, v masmédiách, v odboroch, vo farnostiach, v dobrovoľníctve, v misijných územiach, a využívať tie isté prostriedky a tú istú reč ako svet.

Namáhame sa spolu s ľuďmi a sme solidárne s ich snahou urobiť svet ľudskejším a spravodlivejším. Preto považujeme prácu za prostriedok ako pokračovať v stvoriteľskej a vykupiteľskej činnosti Boha.

Chceme byť aktívne a zodpovedne prítomné vo svete, každá podľa svojich schopností a možností, aby sme sa prihovárali súčasnému človeku a aby sme mu prinášali posolstvo nádeje. Naším poslaním byť vo svete soľou, kvasom a svetlom je sám život.

Vytrvalo na sebe pracujeme na poli profesionálnom, sociálnom, politickom a kultúrnom, aby sme boli účinne prítomné v prostredí, kde žijeme, a vnášali doňho pravé hodnoty.