Ako sa stať

Ako sa stať VDB?

Aby si mohla začať svoju cestu medzi VDB, je potrebné, popri túžbe zasvätiť sa Bohu a zároveň zostať žiť vo svete, aby si:

  • bola slobodná vo veku 21 – 40 rokov
  • nemala zložené sľuby v iných inštitútoch zasv. života
  • bola zdravá, mala čas a slobodu plniť si záväzky vyplývajúce zo života v Inštitúte (čas na modlitbu, stretnutia...)
  • bola psychicky a citovo zrelá, primerane veku a životnej situácii
  • bola ochotná vzdelávať sa
  • bola orientovaná na apoštolský život sekulárne zasvätenej saleziánky
  • bola ekonomicky nezávislá, vzhľadom na svoju životnú situáciu

Formácia

Trvá aspoň jeden rok. Kandidátka nadväzuje prvé kontakty s Inštitútom, konfrontuje sa s jednou z dobrovoľníčok, začína spoznávať Inštitút a skúmať, či je to skutočne život, ku ktorému je povolaná. Je to obdobie intenzívneho rozlišovania povolania a prehlbovania duchovného života.
Trvá zvyčajne tri roky. Ašpirantka je začlenená do skupiny a pod vedením jednej dobrovoľníčky, ktorá je zodpovedná za jej formáciu, prehlbuje svoje poznanie Inštitútu, stanov a sekulárne zasväteného saleziánskeho života.
Trvá 6 – 9 rokov. Zložením prvých sľubov začína pravý život dobrovoľníčky dona Bosca. Pokračuje vo svojej formácii, prehlbuje poznanie charizmy Inštitútu, začína preberať vlastnú zodpovednosť.
Znamená úplné a definitívne začlenenie sa do Inštitútu. Každá dobrovoľníčka pokračuje v procese trvalej formácie spolu so setrami tak, že si navzájom pomáhajú a podporujú sa v rôznych aspektoch života a poslania.