Zasvätenie

Povolanie k zasväteniu je pozvaním nasledovať Pána zbližša a v dôsledku toho milovať druhých obetavo a bez podmienok. Sľubmi potvrdzujeme, že prijímame Božie volanie. Úplne sa darujeme Bohu v snahe žiť ako Ježiš v Nazarete – úplne sa zasvätiť Otcovi v tichom, ale výrečnom svedectve. Náš život má byť zrkadlom, v ktorom vidieť Ježiša.

Panna Mária je vzorom sekulárneho zasvätenia – s vierou prijala tajomstvo Krista do svojho každodenného života a navonok sa ničím nelíšila od žien svojej doby. Na našej ceste je nám príkladom a oporou.

Sľubom čistoty vyjadrujeme svoju prednostnú lásku ku Kristovi a zároveň hlbokú túžbu milovať bratov a sestry láskou silnou, čistou, slobodnou a schopnou ochotnej obety, pričom sa nezriekame zrelých prejavov svojej ženskosti. Čistotu v saleziánskom duchu charakterizujú optimizmus, radosť, rodinný duch a predovšetkým láskavosť.

Sľub chudoby nám pomáha deliť sa s druhými o všetky dobrá, ktoré nám Boh dáva. Dosvedčujeme, že je možné vlastniť majetok, schopnosti, čas, vzdelanie a zároveň ich dávať nezištne k dispozícii iným. Vzorom našej chudoby a solidárnosti je Kristus, ktorý bol totálne disponovaný pre službu bratom a sestrám.

Ježišova poslušnosť je životný postoj, ktorý sa dotýka celej jeho bytosti, rozumu, slobody – úplne sa dáva Otcovi. Sľubom poslušnosti chceme mať účasť na tomto Ježišovom postoji. Vo svojom každodennom živote sa v prvom rade opierame o hodnoty evanjelia. Snažíme sa byť otvorené pôsobeniu Ducha, aby sme sa v rôznych situáciách rozhodovali zodpovedne a kompetentne. V saleziánskom štýle prežívame poslušnosť voči autoritám v Inštitúte v rodinnom duchu, vo vzájomnej úcte a dôvere.

Vo vernosti sľubom je nám nenahraditeľnou oporou a silou naše spoločenstvo.