Kto sme

Volontárie dona Bosca


Sme zasvätené laičky so saleziánskou duchovnosťou. Žijeme svoj každodenný život uprostred ľudí, pracujeme v bežných zamestnaniach a ani svojím zovňajškom ani spôsobom života sa nelíšime od iných. Bývame vo svojej rodine, alebo samé.

O svojom zasvätení Bohu sľubmi čistoty, chudoby a poslušnosti nehovoríme, aby sme Božiu lásku mohli prinášať do každého sekulárneho prostredia a do každej situácie. Chceme byť ako soľ, ktorá sa rozpustí a dáva chuť; ako kvas, ktorý zmizne v mase, ale robí chlieb chutným.

Sme povolané hľadať Krista, denne sa mu odovzdávať a dať sa ním formovať, aby sme boli nositeľkami Kristovho Ducha pre každého človeka, ktorého nám do cesty posiela Boh. S citlivosťou na potreby ľudí sa snažíme šíriť vo svojom okolí nádej a poukazovať na pravé ľudské a kresťanské hodnoty. Naša osobitná pozornosť patrí mladým a chudobným rôznymi druhmi chudoby.

Nežijeme v komunite, ale žijeme spoločenstvo sesterskej lásky. Náš spôsob života si vyžaduje, aby sme boli samostatné a zodpovedné v rozhodovaní a v konaní.